Drošība uz ūdens

Kas jāievēro, laivojot pa ūdeni?

  1. Atrodoties laivā uz ūdens, obligāti jālieto drošības veste. Vestei ir jābūt pareizi uzvilktai un aizsprādzētai.
  2. Vienā laivā drīkst atrasties tik laivotāju, cik tas ir paredzēts laivas modeļa tehniskajos parametros.
  3. Iekāpšana laivā notiek tajā brīdī, kad laiva ir novietota ūdenī paralēli krastam. Iekāpšanas brīdī laiva ir stabili jātur, lai tā nešūpotos un neapgāztos.
  4. Laivā katrs laivotājs uzturas savā sēdvietā. Nedrīkst celties kājās un liekties pāri laivas malai.
  5. Upes straujtecēs, krācēs un sastopoties ar kokiem, akmeņiem un citiem dabiskiem vai mākslīgiem šķēršļiem, ir jābūt ļoti uzmanīgiem.
  6. Laivai atrodoties gaitā, nav ieteicams ķerties pie kokiem vai zariem, kas atrodas upē. Šāda rīcība var beigties ar laivas apgāšanos.
  7. Upes vietās, kur ir liela straume, laivu ir jācenšas turēt paralēli straumei. Ja laiva sagriežas šķērsām straumei, tā praktiski kļūst nevadāma.
  8. Atrodoties laivā uz upes, katrs pats ir atbildīgs par savu drošību un veselību. Tāpat ikviens laivotājs ir atbildīgs par tādu savu rīcību, kas var apdraudēt citu laivotāju drošību un veselību.
  9. Vecāki, radinieki, vai aizbildņi ir atbildīgi par bērnu, kuri atrodas kopā ar tiem, drošību.
  10. Katrs laivotājs pats uzņemas atbildību par sekām, kādas varētu rasties, neievērojot augstāk minētos nosacījumus, neprasmīgi lietojot kanoe laivas vai arī brauciena laikā lietojot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vai psihotropās vielas.